روستاما محله بغل خوش آمدید http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com 2019-08-20T16:55:38+01:00 text/html 2014-02-07T08:21:12+01:00 yazd-sakhvid2.mihanblog.com عباس زارع شهداء و جانبازان روستا http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com/post/4 &nbsp; <h1 style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: rgb(255,0,0)">شهداء</span> وجانبازان این روستا </h1><font size="2"><br></font><font size="2">متعلق به روستا محله بغل:<br>1سرباز <font color="#ff0000">شهید</font> محمد علی زارع فرزند حسن محل شهادت منطقه کردستان 1365/1/21 در سن 19 سالگی <br>محل آرامگاه بهشت سجاد همین روستا<br>متعلق به روستای مجاور :آرامگاه در بهشت سجاداین روستامیباشند:<br>1 سرباز <font color="#ff0000">شهید </font>عباس سخویدی پور فرزند غلامرضا محل شهادت منطقه سومارمورخ 1365/1/21 درسن 19سالگی<br>2 سرباز <font color="#ff0000">شهید</font>عباس زارع سخویدی فرزند حسن منطقه سومار 1365/1/21 در سن 19 سالگی </font> <div style="TEXT-ALIGN: right"><font size="2">3 سرباز <font color="#ff0000">شهید </font>ماشااله زارع فرزند محمد درحین انجام وظیفه صانحه تصادف در یزد مورخ1363/2/8 سن 19 سالگی<br><b>توجه </b>: هنوز تا بحال جهت ساخت مقبره <font color="#ff0000">4شهید</font> در بهشت سجاد این روستا آرمیده اند هیچ اقدامی صورت نگرفته متولی بنیادشهید شهرستان تفت میباشد . <br></font></div> <p><font size="2">اسامی <span style="COLOR: rgb(0,0,255)"><font color="#33cc00"><b>جانبازان</b></font> </span>روستا محله بغل </font></p> <p><font size="2">1 محمد علی زارع 2علی رضا عبدلی 3 علی (شارضا) زارع</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font size="4"><b>نشانه بیاد <span style="COLOR: rgb(255,0,0)">شهداء </span>بودن همیشه </b></font></p> <div align="center"><b>تصاویر 27<span style="COLOR: rgb(255,0,0)">شهید</span> از دهستان سخوید نصب در مجلس جشن میلاد شعبانیه </b><br>1391/4/8حسینیه قمر بنی هاشم محله بغل<br><br> <p align="right"><a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/137811768942.jpg" target=""><img style="WIDTH: 187px; HEIGHT: 141px" alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/137811768942.jpg" align="middle" height="950" hspace="0" border="0" width="1287"></a> <a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378118050721.jpg" target=""><img style="WIDTH: 177px; HEIGHT: 133px" alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378118050721.jpg" align="middle" height="749" hspace="0" border="0" width="949"><br><br>ارتباط تلگرامی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#FF0000" size="4"><b><a href="https://telegram.me/iranns" target="" title="">https://telegram.me/iranns</a></b></font></span></a></p></div> text/html 2014-02-07T08:19:58+01:00 yazd-sakhvid2.mihanblog.com عباس زارع گیاهان داروئی که روستا محله بغل و اطراف موجود می باشد http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com/post/3 &nbsp; <H1>گیاهان <SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">داروئی</SPAN> دراین روستا وتوابع آن میرویند </H1><BR> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><B><FONT color=#000099>1</FONT></B> <FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)">گل بومادرون <BR></SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>2</FONT>-<FONT size=3>پودونه کوهی </FONT></SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><FONT color=#330033>3</FONT> درندبانه ترکی <BR></STRONG></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><FONT color=#330033>4</FONT> گل خبّاسی(خواصی)</STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#000066>5</FONT> علف اربه</SPAN></STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)">(گوش گربه)</SPAN><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><BR></SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#000066>6</FONT> خاک شیر</SPAN></STRONG></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#000066>7</FONT> متک (شیرین بیان) </SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#000066>8</FONT> شاطره</SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)">9 خارخشک</SPAN></STRONG></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#663366>9</FONT> خارخشک</SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>11</FONT> اٌستاقدوس</SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>12</FONT>پودونه کوهی</SPAN></STRONG></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>13</FONT> گون (محصول آنکتیرا)</SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>14</FONT> ری باس</SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>15 </FONT>زرشک</SPAN></STRONG></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>16</FONT>پیازک کوهی</SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>17</FONT> بادام کوهی</SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>18 </FONT>تلخ خونی</SPAN></STRONG></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)"><FONT color=#330033>19</FONT> گردنخد کوهی</SPAN></STRONG></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><B><FONT size=3><FONT color=#000066>20</FONT> گل ذولف عروس</FONT></B><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><B><FONT size=3><FONT color=#000066>21 </FONT>گل ختمی</FONT></B><BR></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><B><FONT size=3><FONT color=#000066>22 </FONT>گل زوفا</FONT></B><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><B><FONT size=3><FONT color=#000066>23 </FONT><FONT size=2>گل زرد پنج پر</FONT></FONT></B><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><B><FONT size=3><FONT color=#000066>24 انگور توره</FONT></FONT></B><BR></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><FONT size=2><B><FONT color=#330099>25 </FONT>کاسنی</B></FONT><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><B><FONT size=2><FONT color=#330099>26</FONT> رازیانه</FONT></B><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><B><FONT color=#000066>27 </FONT><FONT size=3>پنیرک </FONT></B></TD></TR></TBODY></TABLE><BR><FONT size=3><STRONG><SPAN style="COLOR: rgb(102,0,255)">ودیگر گیاهان که مرویند دراطراف این روستا تنوع زیاد دارد درفرصتی دیگربه شما خوانندگان عزیزخواهم رساندبا تشکر ازتوجه شما </SPAN></STRONG></FONT> text/html 2014-02-07T08:17:36+01:00 yazd-sakhvid2.mihanblog.com عباس زارع محصولات درآمد زا روستا http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com/post/2 &nbsp; <H1>محصولات محلی اصلی وغیر </H1><BR><FONT size=3><B>اصلی بترتیب :</B></FONT><BR><BR> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>بادام <B><BR></B></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>گردو <BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR><FONT size=3>آلوچه </FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3><FONT size=3>زردآلو </FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>سیب درختی <BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>انواع آلو<BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>جو</FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>عدس <BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3><FONT size=3><FONT size=3>گندم </FONT></FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>سنجد<BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>ماش <BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>نخد</FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>واع کدو: تنبل <BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>کدو آشی <BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>کدوحلوائی <BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR><FONT size=3>سیب زمینی <BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR><FONT size=2>تخمه آفتابگردان <BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3>لوبیا سبز<BR></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3><FONT size=2><FONT size=1>انواع گل</FONT> :گل محمدی</FONT><BR></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3><FONT size=3>انواع:توت </FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3><FONT size=3>خیار سبز </FONT></FONT></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><FONT size=3><FONT size=3>لوبیا معمولی</FONT></FONT></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #99ff99 1px solid; BORDER-LEFT: #99ff99 1px solid; WIDTH: 16.66%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #99ff99 1px solid; BORDER-RIGHT: #99ff99 1px solid" align=center><BR></TD></TR></TBODY></TABLE> <P align=right><B><FONT size=3>انواع گل : گل محمدی و ... </FONT></B></P> <P align=center><B><FONT color=#00cccc>تصاویرنمای سخویداز روستا محله بغل مسجد الزهراء</FONT></B></P> <P align=center><B><FONT color=#00cccc><IMG style="WIDTH: 457px; HEIGHT: 286px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://up.panda98.ir/uploads/13787402941.jpg" width=366 height=812></FONT></B></P> <P align=center><B><FONT color=#00cccc><BR><IMG style="WIDTH: 451px; HEIGHT: 307px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://up.mfsa.ir/uploads/c791137874152391562.jpg" width=1601 height=1196></FONT></B></P> <P align=center><BR><IMG style="WIDTH: 465px; HEIGHT: 342px" border=0 hspace=0 alt="" src="http://up.mfsa.ir/uploads/c791137874152374981.jpg" width=584 height=940></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 427px; HEIGHT: 331px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://up.mfsa.ir/uploads/3bbe137874152401443.jpg" width=404 height=862></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><B>ادامه تصوایر بعدآ</B></DIV> text/html 2014-02-07T08:15:32+01:00 yazd-sakhvid2.mihanblog.com عباس زارع [جشن میلاداعیاد سالانه http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com/post/1 &nbsp;<font size="4">هر ساله در ایام شعبانیه : اعیاد((<strong><span style="COLOR: rgb(255,0,0)">میلاد حضرت ابوالفضل و امام حسین وامام زین العابدین (ع) و تولد امام زمان (ع) </span>در</strong></font><strong><span style="COLOR: rgb(0,255,0)"><font size="5">حسینیه قمر بنی هاشم </font></span></strong><font size="4"><strong>سخوید</strong> در روستای محله بغل </font> <p><font size="3">با همت دوستانداران اهل بیت و هیات محبان اهل بیت محله بغل مراسم جشن با اجرای برنامه های مفصل شاد و متنوع وپذیرائی شربت شیرینی وشام همرا ه با اهداء جوئز به شرکت کنندگان در تاریخ مشخص شده از ۱ ماه قبل اطلاع رسانی (از طریق اس ام اس و تبلیغات خیابانی بنر و اطلاعیه در تمام نقااط منطقه بخش نیر و مناطق خاص یزد ) برگزار میگردد .</font></p> <p><font size="3">که مراسم فرهنگی مذهبی مورد استقبال تمام مردم مناطق بخش نیر می باشد </font></p> <p><font size="3">شرکت کنندگان بیش از 1500نفر در این مراسم شاد مذهبی میباشند که تمام هزینه ها از طریق خیرین این روستا اللخصوص و با هم کاری ارگانهای محلی مراکز تجاری سخوید ، بخش نیر و یزد برگزار میگردد.</font></p> <p><font size="3">که از اینجا ازتمام آنها لازم تشکر وقدر دانی میباشد : </font></p> <p><font size="3">بخشداری نیر <span style="COLOR: rgb(255,0,0)">،</span>اداره ارشاد نیر <span style="COLOR: rgb(255,0,0)">،</span>اداره تبلیغات اسلامی نیر <span style="COLOR: rgb(255,0,0)">،</span> حوزه مقاومت ثاراله نیر <span style="COLOR: rgb(255,0,0)">،</span> پایگاه مقاومت بقیه اله سخوید و ازعموم افراد واشخاص حقیقی وحقوقی دیگر از سخوید و یزد </font></p> <p><font size="3">همکاری نمودند: مالی و غیر نقدی </font></p> <p><font size="3">شرکت تولیدی <strong>قائم کویر </strong>یزد آقای عبدلی خ کاشانی ، بنیاد 15خرداد خ امام آقای بهشتی، مغازه لوازم صنعتی وجوشکاری آقای برزگری در سخوید حاجی آباد ، بنگاه اتومبیل سفیر یزد بلوار آزادگان آقای سخویدی پور و همچنین برای اولین بار ازقم از طرف دفتر آیت اله .... اهدء شکر مصرف شده در این مراسم مذهبی ؛فرهنگی از همه تشکر و قدر دانی می گردد .</font></p> <p><font size="3">شماهم می توانید گوش به زنگ باشید تا در ایام ولادتها شعبانیه هر ساله هم کمک نقدی نموده و حاضر شوید شاید جایزه ویژه سفر زیارت ویا هدیه ارزشمندی دیگر از حسینیه محل برگزاری جشن دریافت نمودید بعنوان یاد بود از جشن میلاد ابوالفضل العباس و... </font></p> <p><font size="3">آدرس : یزد دهستان سخوید شماره حساب سیبا بانک ملّی&nbsp; شعبه نیر 0228893842007<span style="COLOR: rgb(255,0,0)"></span> جهت واریز نقدی </font></p> <p><font style="COLOR: rgb(255,0,255)" size="3">تلفن :58617031 - 035</font><font size="3"> مشتاق دیدارشما هستیم دربرنامه ویژه فرهنگی مذهبی .<br>پیام هماهنگی در تلگرام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://web.telegram.org/#/im?p=@iranns1" target="" title=""><font color="#CC0000">https://telegram.me/iranns1</font></a><font color="#CC0000"></font> <br><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,0,255)"><strong><font size="3"><br></font></strong></p> text/html 2012-02-08T07:58:30+01:00 yazd-sakhvid2.mihanblog.com عباس زارع معرفی روستا و اطلاعات کلی http://yazd-sakhvid2.mihanblog.com/post/5 <strong><strong><strong><strong><font color="#000099"><font size="3"><strong><strong><strong> <p align="center"><strong><font color="#000099"><font size="3">روستا ما</font> </font></strong></p> <p align="center"><strong>با سلام و خوش آمد گوئی بخاطر بازدید</strong></p> <p align="center"><strong><font color="#990000" size="2">موقعیّت جغرافیائی :</font></strong></p> <p align="right"><strong><font size="1">روستا ما درمجاور کوه ضلع غربی دهستان سخوید قرار دارد وبه خاطر قرار گرفتن بلندی مشرف بر تمام دهستان میباشد و بهمین خاطر از نظر امنیت زمان سیل و باراندگی های زیاد امن ترین محله های این دهستان میباشد .</font></strong></p> <p align="right"><strong><font size="1">&nbsp;<font color="#990000">حد حدود روستاما :</font> از طرف شمال به روستای محمودی غرب کوه شرق روستای جوزستان و موروک جنوب صحرای جوزستان و رودبزان </font></strong></p> <p align="right"><strong><font size="1"><font color="#990000">مساحت</font> روستا ما حدو د 65000 متر مربع می باشد </font></strong></p> <p align="right"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)">موقعیت جغرافیائی طول : 54.0567684173584 &nbsp; و عرض :&nbsp;&nbsp; 31.504251332441004کلیک مشاهده روی نقشه <a title="" href="https://maps.google.com/maps?q=%D8%B3%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%BA%D9%84&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=36.315864,86.044922&amp;hnear=Mahaleh+Baqal,+Yazd,+Iran&amp;t=m&amp;z=15" target=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/78.gif"><br><br></a></span></p> <p align="center"><strong><font color="#990000" size="2"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/458/1372932/roostama/mhal1.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/458/1372932/roostama/mhal1.jpg" alt="" align="bottom" height="132" hspace="0" border="0" vspace="0" width="237"></a><br><br>نام و&nbsp;دلیل این نام &nbsp;:</font></strong></p> <p align="right"><strong>&nbsp;محله بغل بخاطر اینکه این روستا در دامنه ویا بغل کوه قرار دارد ودر قدیم نیز به آبادیها را بنمام محله بجای اینکه حال روستا می گویند &nbsp;می گفتند&nbsp; بنام محله بغل شهرت یافته . </strong></p> <p align="center"><strong><font color="#990000" size="2">نام قدیم این روستا :</font></strong></p> <p align="right"><strong>روستاما بنام محله شیرینک بوده طبق مندرج در اسناد قدیم موجود&nbsp; و دلیل دراین روزگار قدیم قبل ظهور اسلام زردشتیان بیشتر ساکن بوده وبنیان گذار دختری داشته بنام شیرین که محله را بنام دخترش شیرینک نامیده است که بعدها نامش به نام فعلی تغییر نموده است.</strong></p> <p align="center"><strong><font color="#990000" size="2">تاریخچه روستا :</font></strong></p> <p align="right"><strong>روستاما در روزگاران&nbsp; قدیم محل عبور کاروانان عبوری بوده (از مناطق بیشتر فارس بونات ویا ترکها بودند ) ودر این محل باراندازی میکردند و مکانهائی بوده جهت استراحت خودشان و جهار پایان که حمل کننده بار آنان بودند که در حال جاضر کمتر آثار آن وجود دارد .</strong></p> <p align="right"><strong>و درضمن استراحت اقدام به فروش محصولات خود با محصول این روستا که بیشتر تولیدی از دام کشاورزی بوده مینمودند واز مغازه ها ی موجود درآن زمان در این روستا خرید های خود را می نمودند.</strong></p> <p align="center"><strong><font color="#990000"><font size="2">شغل مردم روستا :</font> </font></strong></p> <p align="right"><strong>اکثر ساکنین روستا کشاورز و دامدار میباشند که البته تعدای نیز بازنشسته مشاغل دیگر می باشند .</strong></p> <p align="center"><strong><font color="#990000" size="2">محصولات تولیدی از این روستا :</font></strong></p><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"> <h1 align="center"></h1> <div align="center"> <table style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #ffffcc; WIDTH: 90%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #ff0000; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" align="absMiddle" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font size="3"><b>&nbsp;</b>شلغم </font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><font size="3"><font size="3"> </font></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font size="3">بادام</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3"> توت معمولی<br></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">کدو آشی</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><font size="3"><font size="3">گندم <br></font></font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;&nbsp;<font size="3">گردو </font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;شا توت <br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">کدوحلوائی </font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">جو</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">&nbsp;<font size="3">زردآلو</font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;گلابی <br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">کدو: تنبل</font><font size="3"> </font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">عدس </font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">آلوچه</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">فندق<br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="2">تخمه آفتابگردان </font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;&nbsp;<font size="3">نخد</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">انواع آلو</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;به <br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font size="3">سیب زمینی</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;&nbsp;<font size="3"><font size="3">لوبیا </font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">آلوبالو </font><br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><font size="2">گل محمدی</font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><font size="3">خیار سبز </font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">ماش </font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">گیلاس</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;&nbsp;<font size="3">لوبیا سبز</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><font size="3">سنجد</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;<font size="3">سیب درختی</font><font size="3"><font size="3"> </font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 15%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"><br></td></tr></tbody></table></div><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"> <h1 align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size="2">گیاهان <span style="COLOR: rgb(255,0,0)">داروئی</span> دراین روستا وتوابع آن میرویند</font><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><br></span></h1> <div align="center"> <table style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #3366ff; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><b>&nbsp;<font color="#000099">1</font></b> <font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)">گل بومادرون <br></span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"> <font color="#330033">2</font>-<font size="3">پودونه کوهی </font></span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><font color="#330033">3</font> درندبانه ترکی <br></strong></font></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong>&nbsp; <font color="#330033">4</font> گل خبّاسی(خواصی) </strong></font><a title="" href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1391848434/avrvy/885443//key/[url=http://www.gilupload.ir/uploads/1378027321971.jpg][img]http://www.gilupload.ir/uploads/thumbs/1378027321971.jpg[/img][/url]" target=""></a><a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027321971.jpg" target=""><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,255,153)">تصویر</span></a><a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027321971.jpg" target=""></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"> <font color="#000066">5</font> &nbsp; علف اربه</span></strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)">(گوش گربه)</span><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><br></span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"> <font color="#000066">6</font> </span></strong></font><a title="" href="http://img.irna.ir/1390/13900308/30408479/T30408479-1306227.jpg" target="">خاک شیر</a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#000066">7</font> متک (شیرین بیان) </span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#000066">8</font> شاطره</span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)">9 خارخشک</span></strong></font></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#663366">9</font> خارخشک</span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#330033">11</font> اٌستاقدوس</span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#330033">12</font>پودونه کوهی</span></strong></font></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#330033">13</font> گون (محصول آن کتیرا)</span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#330033">14</font> ری باس</span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#330033">15 </font></span></strong></font><a title="" href="http://www.tebyan-babol.ir/userdata/picture/zereshk02.jpg" target="">زرشک</a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#330033">16</font><a title="" href="http://www.masterchefmag.com/Portals/0/list/wt_plantain1.jpg" target="">پیازک کوهی</a></span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#330033">17</font> بادام کوهی</span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#330033">18 </font>تلخ خونی</span></strong></font></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"><font color="#330033">19</font> گردنخد کوهی</span></strong></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<b><font size="3"><font color="#000066">20</font> گل ذولف عروس</font></b><br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><b><font size="3"><font color="#000066">21&nbsp;</font> گل ختمی</font></b><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<b><font size="3"><font color="#000066">22&nbsp;</font> گل زوفا</font></b><br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<b><font size="3"><font color="#000066">23&nbsp; </font><font size="2">گل زرد پنج پر</font></font></b><br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<b><font size="3"><font color="#000066">24 انگور توره</font></font></b><br></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font size="2"><b><font color="#330099">25 </font>کاسنی</b></font><br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<b><font size="2"><font color="#330099">26</font> رازیانه</font></b><br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<b><font color="#000066">27 </font><font size="3">پنیرک </font></b></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font color="#330000">28&nbsp;</font> کدو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027322182.jpg" target="">تصویرنوع داربندی<br></a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> <div align="center"> <div style="BORDER-LEFT: rgb(204,204,204) 1px solid; FLOAT: right; MARGIN-LEFT: 5px; CLEAR: right"></div></div><font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center">&nbsp;</div> </span></strong></font><p align="center"><font size="3"><strong></strong></font></p> <div align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc" size="3"><strong>نمونه گل خواصی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و کدو برروی داربند <br></strong></font><br>&nbsp;<a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027321971.jpg" target=""><img style="WIDTH: 199px; HEIGHT: 163px" alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027321971.jpg" align="middle" height="170" hspace="0" border="0" width="221"></a><font size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)"> </span></strong></font><a title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027322182.jpg" target=""><img style="WIDTH: 197px; HEIGHT: 155px" alt="" src="http://www.gilupload.ir/uploads/1378027322182.jpg" align="middle" height="166" hspace="0" border="0" width="221"></a><br><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffcc" size="3"><strong><span style="COLOR: rgb(102,0,255)">ودیگر گیاهان که میرویند دراطراف این روستا تنوع زیاد دارد درفرصتی دیگربه اطلاع شما خوانندگان عزیزخواهم رساندبا تشکر ازتوجه شما </span></strong></font></div> <div align="center"><br><br><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font color="#990000" size="2">انواع گونه های جانوری&nbsp; که در&nbsp;محدوده روستا و دهستان سخوید&nbsp;یافت می شوند </font></font></div><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font color="#990000"> <div align="right"><br></div> </font></font><p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font color="#990000"></font></font></p> <div align="center"> <table style="BORDER-BOTTOM: rgb(153,0,0) 1px solid; BORDER-LEFT: rgb(153,0,0) 1px solid; BACKGROUND-COLOR: rgb(204,255,255); BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-SIZE: 16px; BORDER-TOP: rgb(153,0,0) 1px solid; BORDER-RIGHT: rgb(153,0,0) 1px solid" height="242" cellpadding="1" cellspacing="1" width="610"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><font color="#ff0000">&nbsp;<font size="3"> گوشت خوار</font></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><font color="#ff0000">&nbsp; علف خوار</font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><font color="#ff0000">&nbsp;خزندگان <br></font></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<font color="#cc0000">پرندگان</font></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/9/9/127034_264.jpg" target="">یوز پلنگ </a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;سیخور </td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=55221320626231&amp;q=%D9%85%D8%A7%D8%B1" target="">مار </a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://arsh.lmo.ir/wp-content/uploads/2012/07/fun567.jpg" target="">گنجشک</a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://img.irna.ir/1390/13901007/30735507/T30735507-2119077.jpg" target=""> گرگ </a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=3544955463193278520&amp;q=%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87+%D8%AA%DB%8C%D8%BA%DB%8C" target="">جوجه تیغی</a> </td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=16098174006931512&amp;q=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9" target="">مارمولک </a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;قناری</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://parsine.com/files/fa/news/1389/3/23/16668_791.jpg" target=""> شغال</a> </td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp; <a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=3544387015631385400&amp;q=%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D9%BE%D8%B4%D8%AA" target="">لاک پشت </a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;رب (آفتاب پرست )<br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;بلبل</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://img.irna.ir/1390/13900116/30322609/T30322609-1124473.jpg" target="">روباه</a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp; <a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=3544391400759374647&amp;q=%D8%A2%D9%87%D9%88" target="">آهو</a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/10/23/100896214950.jpg" target="">کلاغ </a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;سگ تور<br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid"><a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=58489673560625&amp;q=%D8%A8%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C" target="">&nbsp; بزکوهی</a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=56282210908216&amp;q=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88" target="">پرستو</a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://seirnews.com/files/fa/news/1391/11/27/2008_969.jpg" target="">کَفتار</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;قوچ کوهی<br></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=60710288634932&amp;q=%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%AF" target="">هدهد</a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1391/1/18/37993_162.jpg" target="">سگ </a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=14977788754081843&amp;q=%DA%A9%D8%A8%DA%A9" target="">کبک</a></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;<a title="" href="http://parsijoo.ir/ImageView.pj?id=15822213734282552&amp;q=%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87" target="">گربه</a></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td> <td style="BORDER-BOTTOM: #990000 1px solid; BORDER-LEFT: #990000 1px solid; WIDTH: 25%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #990000 1px solid; BORDER-RIGHT: #990000 1px solid">&nbsp;</td></tr></tbody></table></div> <div align="center">&nbsp;</div> <div align="center"><font color="#990000"><font size="2">امکانات وتاسیسات زیر بنائی موجود در این روستا</font> </font></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000"><font size="1">1برق سراسری</font>&nbsp; ،</font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000">&nbsp;2دسترسی به تلفن همراه و GSM روستائی و تلفن ثابت</font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000">&nbsp;3</font><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#000000">شبکه لوله کشی آب آشامیدنی</font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">4 شبکه فاضلاب عمومی </font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">5 وجود حمام و &nbsp;سرویس عمومی</font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">6 مسجد عنوان مسجد الزهراء</font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">7 حسینیه عنوان قمر بنی هاشم </font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">8 خانه بهداشت عنوان خانه بهداشت محل بغل </font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">9</font><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">ایستگاه ماهوارای تقویت شبکه 1و2و3 واستانی سیما</font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">10قنات موجود در روستا دو رشته (محله بغل و حسین آباد )و مزرعه تابعه 2 رشته قنات (توکل آباد و محبعلی )</font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">11چاه آب عمومی موجود کمک کار قنات جهت آبدهی کشاورزی 2 حلقه </font></div> <div align="right"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">12 داشتن این روستاقبرستان و غسالخانه اختصاصی بنام بهشت سجاد</font></div> <div align="right">&nbsp;</div> <div align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#990000" size="2">اقدامات &nbsp;رفاهی <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffff99" color="#003300">فرهنگی </font>در روستا انجام میگیرد </font></div> <div align="center"><br></div> <p align="center"></p> </span></span></strong></strong><p align="right"><strong><strong></strong></strong><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#663300" size="1">1 جمع آوری ودفع بهداشتی زباله بصورت هفتگی </font></span></span></p> <p align="right"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#663300" size="1">2 انجام جلسات هفتگی <font style="BACKGROUND-COLOR: #99ff99">دعای کمیل</font> و دیگر مناسبهای مذهبی توسط هیأت<br></font></span></span></p> <p align="right"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#663300" size="1">3 داشتن هیأت عنوان :&nbsp; (( محبان اهل بیت))</font></span></span></p> <p align="right"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#663300" size="1">4 برگزاری <font style="BACKGROUND-COLOR: #99ff99">مناستهای مذهبی</font> هر سال دهه اول ایام محرم اللخصوص تاسوعا و عاشورا </font></span></span></p> <p align="right"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#663300" size="1">5 برگزاری در مناسبتهای <font style="BACKGROUND-COLOR: #99ff99">شاد مذهبی&nbsp;</font> اللخصوص در ایام شعبانیه برگزاری <font style="BACKGROUND-COLOR: #99ff99">جشن میلاد </font>با برنامه های شاد و متنوع </font></span></span></p> <p align="right"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#663300" size="1">6 برگزار ی جلسات آموزشی بهداشتی :در طول سال توسط بهورزان خانه بهداشت برای ساکنین این روستا و روستاهای دیگر دهستان</font></span></span></p> <p align="right"><br><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><font color="#cc0000">ارتباط بامدیر وبلاگ از طریق پیامک :30002644443333ایمیل:<br>azsayazd@mihanmail.ir<br>ارتباط کانال تلگرامی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></span><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><font color="#cc0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#FF0000" size="4"><b><a href="https://telegram.me/iranns" target="" title="">https://telegram.me/iranns</a></b></font></span></font></span></span></p> </strong></font></font><p align="center"><font color="#000099"><font size="3"></font></font><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,102)"></span></span></p></strong></strong></strong></strong>